Klimaforandringer

Hvad består de af og hvad kan vi selv gøre?

Klimaforandringer er resultat af den globale opvarmning, der er i fuld gang. På globalt plan ses de første resultater af et klima i forandring allerede i form af:

 • Oversvømmelser
 • Vildere storme
 • Klimaflygtninge
 • Tørke og madmangel

Klimaforandringer er et stort emne, som kan være skræmmende for nogen at dykke dybt ned i. Man hører sågar om primært unge mennesker, der udvikler såkaldt klimaangst, som er en angsttilstand, hvor man frygter for jordens fremtid.

På trods af den ramme alvor ved klimaforandringerne, er vi dog nødt til at se dem i øjnene. For hvis vi skal have mulighed for at bremse dem, er vi nødt til at forstå præcist, hvad de indebærer, og ikke mindst, hvad vi selv kan gøre ved problemet.

De tiltag du som privatperson kan gøre for at bremse klimaforandringerne kan inddeles i 2 planer:

 1. Politiske tiltag som at deltage i demonstrationer, klimastrække og gøre andre opmærksomme på problemstillingen. På den måde støtter du en bevægelse, der i sidste ende vil påvirke beslutningstagerne.

 2. Praktiske tiltag som at ændre sine daglige vaner til at være mere klimavenlige, nedjustere sit forbrug af materielle ting, f.eks. tøj og klimasikre sit hjem.

Hvad er klimaforandringer?

Klimaet ændrer sig både af naturlige og menneskeskabte årsager. Disse ændringer er dog sket over perioder på flere millioner år. Indenfor de seneste blot 50 år har man dog set drastiske klimaforandringer, som voldsommere vejr og temperaturstigninger, ske på meget kortere tid end hidtil. Det er sådanne klimaforandringer, som er menneskeskabte. 

Selvom beviserne for at de seneste 50 års ekstreme klimaforandringer er direkte forskyldt af mennesket, har der været debat om, om netop dette er tilfældet. Selv den amerikanske præsident Donald Trump, har over 100 gange på sin Twitter-profil hævdet at klimaforandringer, og den globale opvarmning er en myte. Debatten om hvorvidt klimaforandringer er en myte eller ej, er dog ikke på sit højeste længere, da resultaterne efterhånden er så tydelige. 

Der er også godt belæg for, at forskerne har været dygtige til at forudse konsekvenserne af det fossil-drevne industrisamfund mennesket har skabt. For 40 år siden i 1979 forfattede en gruppe af de dygtigste forskere en rapport, der spåede jordens fremtidige temperatur:

“Vi estimerer, at den mest sandsynlige opvarmning ved en fordobling af CO2 til at være nær 3℃ med en sandsynlig fejlmargin på 1,5℃.”

Kilde: Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment

Det er med en ganske lille fejlmargin præcis den temperaturændring, der i dag er sket. Der er dog ikke sket en fordobling af CO2 udslippet, hvorfor den globale temperaturstigning ikke er steget med 3℃ siden 1979. 

De klimaforandringer vi oplever i dag kan dele ind i 2 overordnede kategorier:

 • De direkte klimaforandringer, som påvirker klima og miljø. Eksempler på dette er at vandstanden stiger, polerne smelter og mere ekstremt vejr og naturkatastrofer.
 • De indirekte klimaforandringer, som påvirker dyr og mennesker. Eksempler på dette er den stigende vandstand, der gør lavtliggende områder ubeboelige, skovbrande, der rydder dyrs levesteder og ekstrem tørke, der skaber klimaflygtninge.

Den største årsag til, at den globale temperatur stiger, er menneskets udslip af drivhusgasser såsom drivhuseffekten. 

Konsekvenser af klimaforandringer

Den mest essentielle klimaforandring er temperaturstigningen, som sætter gang i en masse andre klimaforandringer. Temperaturstigningen får polerne til at smelte, og det medfører stigende vandstand, større mængder af regn og ekstremt vejr og naturkatastrofer med fatale konsekvenser. 

De voldsomme naturkatastrofer som vi i dag ser hyppigere end før:

 • Tørke
 • Skovbrande
 • Hedebølger
 • Oversvømmelser (cykloner)
Klimaforandringer i Danmark

Klimaforandringerne påvirker verdens lande meget forskelligt. Der er tale om en uretfærdig fordeling, da nogle af de lande, som bidrager mindst til klimaforandringerne, er dem som mærker de største og værste konsekvenser. Det drejer sig om en række afrikanske lande, som oplever ekstrem tørke resulterende i hungersnød.

Selv her i Europa påvirkes landene også forskelligt af den globale opvarmning. Forudsigelser siger, at de sydeuropæiske lande vil mærke en større ændring i vejrforholdene end de nord europæiske. Og man forventer, at det vil skabe en skævvridning i økonomien i EU, der ikke kommer de sydeuropæiske lande til gode. 

Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark

Konsekvenser for det danske klima

I Danmark sker der også ændringer qua klimaforandringerne. Middeltemperaturen i Danmark stiger omtrent i takt med den globale temperatur og de primære konsekvenser for Danmark er vådere vintre og mere tørre somre.

Havniveaustigninger
Ændringer i vandbalancerne
Ændringer i fiskebestanden
Turisme
Ændringer i landbruget

Hvad kan vi gøre for at minimere effekterne af klimaforandring?

Der er som sagt en lang række ting du som privatperson kan gøre for at mindske klimaforandringerne. 

På samfundsniveau kan du via din politiske vilje være med til at påvirke beslutningstagerne i en mere klimavenlig retning. Du kan engagere dig i klimapolitik og stemme på grønne partier. Du kan tale med miljøbevægelser og høre dem, hvad de foreslår du kan gøre. Hvis du har tid og overskud kan du melde dig ind i en miljøorganisation. 

På individniveau er det første og mest ligetil at blive bevidst om sit energiforbrug. Det er ikke noget, der ligger mange af os på sinde, men der kan være store mængder fossile brændstoffer at spare. Den nemmeste måde du kan finde ud af dette er ved at få en energivejleder ud på din matrikel for at lave et energitjek.

Du kan også omdanne din bolig til at køre på vedvarende energi. På den måde vil du bidrage til at mindske det samlede forbrug af fossile brændstoffer i Danmark. Solceller er en måde, hvorpå du kan basere din bolig på vedvarende energi. 

Du kan prøve Energiberegneren i dag og modtage en grundig rapport med mulige energiforbedringer. 

Bliv kontaktet og få et godt tilbud

Vil du høre mere om, hvordan Modstrøm kan hjælpe dig med din grønne omstilling og reducere dit energiforbrug, så du sparer på din energiregning, samtidig med at du skåner miljøet? Udfyld nedenstående formular og vi vil kontakte dig snarest muligt.

Telefonnummer *
Besked